سهمیه سوخت ماشین های کشاورزی - براساس سطح زیر کشت    

سهمیه سوخت ماشین های کشاورزی - براساس سطح زیر کشت

نامه دستورالعمل تخصیص سوخت به ماشین های کشاورزی

دستورالعمل نحوه تخصیص سوخت به ماشین های کشاورزی براساس سطح زیر کشت

جدول اعلامی ساعت کارکرد تراکتورهای حوزه باغبانی

پیوست شماره1

پیوست شماره 3

پیوست شماره 5

پیوست شماره 6

پیوست شماره 7